magyar english
Térkép

 
 
 
Mentés
Mentés
Facebook
Videók, fotók
 
 
 
Mentés
NATURA2000 fenntartási tervek
 
KooKoo - az éneklő óra

Fontos
A honlapon található fotók szerzői jogi oltalom alatt állnak. Felhasználásuk, másodközlésük csak írásos megállapodás aláírását követően lehetséges.

Jelen honlap a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hivatalos honlapja (www.ddnp.hu). Az egyéb más oldalakon található, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal kapcsolatos információkért nem vállalunk felelősséget.

Programjainkon mindenki saját felelősségére vesz részt. A résztvevők tudomásul veszik, hogy a programokon kép-, illetve videofelvétel készülhet. A részvevők a programokon való részvételükkel hozzájárulnak a kép-, videofelvétel készítéséhez, és annak a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság weboldalaira és Facebook oldalaira történő feltöltéséhez, valamint a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság kommunikációjához, marketingjéhez történő időbeli korlátozás nélküli felhasználásához.
» Közérdekű adatok elektronikus közzététele » Az Igazgatóság alaptevékenysége, feladat és hatásköre
Az Igazgatóság alaptevékenysége, feladat és hatásköre
 
Az Igazgatóság feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, az állami irányítás egyéb eszközei, valamint a Szervezeti és Működési szabályzat.

Jogszabályok:

 • A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló a 106/2007.(V. 9.) Korm. sz. rendelettel módosított 347/2006./XII. 23./ Korm. sz. rendelet,
 • a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról rendelkező 7/2009. (VI.26.) KvVM utasítás
 • a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv,
 • a köztisztviselők jogállásáról 1992. évi XXIII. tv.
 • a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. tv.

Az Igazgatóság feladatai

Az Igazgatóság állami alaptevékenysége körében a Kormány által kijelölt védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervként eljár a törvényekben meghatározott hatáskörökben, így különösen:

 1. Ellátja a területek védett vagy fokozottan védett természeti területté, illetve NATURA 2000 területté nyilvánításával, továbbá az érzékeny természeti területek létesítésével,müködtetésével kapcsolatos feladatokat.
 2. Működési területén természetvédelmi oktatási, nevelési, ismeretterjesztési és szemléletformálási tevékenységet folytat.
 3. Fenntartja és működteti a természetvédelmi bemutató, oktató, ismeretterjesztő létesítményeket.
 4. Megállapítja és nyilvántartásba veszi az egyedi tájértékeket.
 5. Gondoskodik az elkobzott és jogszabályban meghatározott esetekben lefoglalt természeti értékek felelős őrzéséről.
 6. Kezdeményezi a védettségi szint helyreállítása érdekében szükséges kisajátításokat.
 7. A Kormány által kijelölt természetvédelmi őrszolgálatként ‑ szervezetén belül működő őrszolgálat útján‑ ellátja a Természetvédelmi Őrszolgálat jogszabályokban meghatározott feladatait.
 8. Gyakorolja a jogszabályokban meghatározott szabálysértési ügyekben a szabálysértési hatósági jogkört.
 9. Ellátja a védett és fokozottan védett természeti értékek, védett és fokozottan védett természeti területek, a NATURA 2000 területek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatokat, kivéve azokat a feladatokat, amelyek más szerv vagy természetes személy köteles ellátni.
 10. Ellátja a vagyonkezelői feladatokat a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonu vagyontárgyak tekintetében.
 11. Ellátja a miniszter körzeti erdő és vadgazdálkodási tervvel kapcsolatos jogkörét érintő előkészítő feladatokat.
 12. Ellátja a természetvédelmi kutatással, az élőhelyek kialakításával és fenntartásával továbbá a sérült, károsodott élőhelyek helyreállításával, valamint rehabilitációjával kapcsolatos feladatokat.
 13. Vezeti a műlködési területén lévő védett természeti területek és természeti értékek nyilvántartását, gondoskodik a természetvédelmi célú nyilvántartások vezetéséhez szükséges elsődleges és másodlagos adatgyűjtésről, illetve működteti a feladatkörével összefüggő területi monitoring és információs rendszert, együttműködik más információs és ellenőrző rendszerekkel.
 14. Elkészíti a kezelési terveket, a NATURA 2000 területek fenntartási terveit, a fajvédelmi és más természetvédelmi terveket és fokozottan védett, megkülönböztetett védelmet igénylő, illetőleg a környezeti ártalmak által közvetlenül veszélyeztetett barlangok állapotfelmérését.
 15. Figyelemmel kiséri, illetve felméri a természeti értékek állapotát.
 16. Közreműködik az erdővagyon védelmi tevékenységben, valamint természetvédelmi szempontból védetté nem nyilvánított természetes növény és állatvilág (vadászható, halászható vad és halfajok, az ősi hazai háziasított állatfajok,fajták és ezek génkészlete) védelmében.
 17. Közreműködik az agrár-környezetvédelmi programokkal kapcsolatos feladatok ellátásában.
 18. A környezetvédelmi, természetvédelmi és vizügyi felügyelőség felkérésére külön jogszabály szerint szakértőként, vagy adat tény szolgáltatójaként közreműködik a hatósági  szakhatósági eljárásokban.
 19. Véleményezi a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségek és a megyei területrendezési tervet, a helyi építési szabályzatot, valamint a településrendezési terveket.
 20. Együttműködik a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal regionális irodáival és közreműködik a külön jogszabályokban meghatározott kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátásában.
 21. Kapcsolatot tart természetvédelmi kezelési feladatokat ellátó más szervezetekkel és természetes személyekkel.
 22. Segítséget nyújt a természet védelmével kapcsolatos feladatok ellátásához a helyi önkormányzatoknak.
 23. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály feladatkörébe utal.

Közreműködés az első fokú tájvédelmi, természetvédelmi hatósági eljárásokban

Az Igazgatóság természetvédelmi, tájvédelmi hatósági eljárásokban, ha a döntéshez vagy a tényállás tisztázásához olyan adat, illetőleg tény ismerete szükséges, amellyel állami alaptevékenysége körében a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség illetékességi területén működő Igazgatóság, NPI rendelkezik, a Felügyelőség az említett állami szerv megkeresésével járhat el.

Az Igazgatóság a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség megkeresése esetén állami alaptevékenysége körében külön jogszabály szerint szakértőként, vagy adat, tény ismerete alapján annak szolgáltatásával közreműködik a természetvédelmi, tájvédelmi hatósági eljárásokban.


Az Igazgatóság működési területe

a.)         Baranya megye

b.)         Somogy megye területe – kivéve:

        Ádánd,

        Nagyberény,

        Nyim,

        Som,

        Szőkedecs,

        valamint a Balaton kiemelt Üdülőkörzetéhez tartozó települések teljes közigazgatási területe, Marcali település teljes közigazgatási területe nélkül.

c.)         Tolna megye.

d.)         Bács-Kiskun megye területén:

        Bátmonostor,

        Csátalja,

        Dávod,

        Dunafalva,

        Hercegszántó,

        Nagybaracska,

        Szeremle települések teljes közigazgatási területe, illetve Baja, Érsekcsanád, Fajsz, Sükösd településhatárokban a Duna-Dráva Nemzeti Park törzsterülete.

e.)         Fejér megye területén:

        a Dél-Mezőföldi TK területe Alsószentiván, Cece, Vajta községhatárokban.

 

 

   
 
2015. 04. 29. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design